Башкы / Ислам / КУРАН ЖАНА СҮННӨТТҮ БЕКЕМ КАРМАНСА АДАШПАЙТ

КУРАН ЖАНА СҮННӨТТҮ БЕКЕМ КАРМАНСА АДАШПАЙТ

КИМДЕ КИМ КУРАН ЖАНА СҮННӨТТҮ БЕКЕМ КАРМАНСА АДАШПАЙТ ЖАНА ЖОК БОЛБОЙТ.

Зайд ибн Аркъам (Аллах андан ыраазы болсун) пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) мындай дегенин кабарлайт: “Чынында мен силерге Аллахтын бекем жиби болгон Аллахтын Китебин калтырдым. Кимде ким аны ээрчисе ал туура жолдо болот, ал ким аны калтырса адашууга кирет” Муслим 15/257.

Джубайр ибн Мут’им (Аллах андан ыраазы болсун) кабарлайт: “Биз Аллахтын элчиси (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) менен бирге аль-Жухва деген жерде элек, ошондо ал бизге чыгып мындай деди: “Силер Аллахтан башка ибадатка татыктуу эч бир илах жок, жана мен Аллахтын элчиси, жана Куран Аллах тарабынан түшүрүлгөн деп күбөлүк бересиңерби?”. Биз: “Ооба” деп жооп бердик. Ошондо ал: “Анда кубангыла! Чынында бул Куран – анын бир жак чети Аллахтын Колунда, экинчиси силердин колуңарда. Ошондуктан аны кармангыла, ошондо силер эч качан адашпайсыңар жана жок болбойсуңар!” деди” ат-Табарани “аль-Кабир” 1539. Хадис сахих: «Сахих аль-джами’» 34.
Бирок эске алчу нерсе – Куранды ээрчүү Сүннөттү ээрчүүнү да камтыйт! Анткени Улук Аллах Куранда айтты: “Биз сага (эң абзел) илим – Кураанды түшүрдүк, адамдарга (Раббиси тарабынан) эмнелер
келгенин баяндап берүүң үчүн” (Нахл: 44). Улук Аллах Өзүнүн элчисинин Сүннөтү тууралуу дагы мындай дейт: “Жана ал өзүнүн ой-каалоосунан чыгарып сүйлөбөйт. Ал сүйлөгөн сөздөр (Аллаhтан келген) вахий кабарынан башка эмес” (Нажм: 3-4).

Аль-Микъдам ибн Ма’дикариб (Аллах андан ыраазы болсун) пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) мындай дегенин кабарлайт: “Чынында мага Куран жана ошол сыяктуу нерсе (сүннөт) берилген. Жана мен диванда жатып алып: “Бул Куранды ээрчигиле! Анда уруксат деген нерсени тапсаңар аны уруксат деп билгиле, анда тыйуу салынган деп нерсени тапсаңар тыйуу салынган деп билгиле!” деген адамдан кооптоном” (шархында сүннөттү четке каккан деп айтылат) Абу Дауд 4604, ат-Тахави 2/321. Хадис сахих: “ас-Сильсиля ас-сахиха” 2870.

Хассан ибн ‘Атыя айткан: “Жебиреил периште пайгамбарыбызга (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) Сүннөт менен келип, аны Куранды кандай үйрөтсө ошондой эле үйрөткөн” Ибн аль-Мубарак “аз-Зухд” 23, ад-Дарими 588. Иснады сахих: “Фатхуль-Бари” 13/291.

Исма’иль ибн ‘Убайдуллах айткан: “Биз Аллахтын элчисинен (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) келген нерселерди кабыл алып, сакташыбыз керек, анткени Улук Аллах айтты: “Пайгамбар силерди эмнеге буюрса, дароо кабыл алгыла, эмнеден кайтарса, ошол замат кайткыла!” (Хашр:7). Ошондуктан сүннөттүн абалы биз үчүн Курандай эле!” Ибн Наср аль-Марвази “ас-Сунна” 88.

Шейх Ибн аль-Къайим айткан: “Пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) дин тууралуу айткан ар бир сөзү Аллахтан келген вахий экендиги белгилүү, ал эми ар бир вахий бул Аллахтан келген Зикр. Улук Аллах айтат: “Аллаh сага (бардык нерселердин баян-илимин өз ичине
камтыган) китеп — Кураанды жана Сүннөттү түшүрүп, билбеген нерселериңди билгизди” (ан-Ниса: 113). Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) айткан: “Чынында мага Куран жана ошол сыяктуу нерсе (сүннөт) берилген!” Абу Дауд 4604, ат-Тахави 2/321.

Ошентип ал ага Сүннөт да Куран сыяктуу эле берилгендигин кабарлаган. Ал эми Улук Аллах Сот Күнүнө чейин кулдарына карата далил болушу үчүн Өз пайгамбарына түшүргөн нерсени коргоону Өзүнө алган” “Мухтасар ас-Сава’икъ” 2/371.

Ибн Аббас жана Абу Хурейра (Аллах алардан ыраазы бослун) пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) мындай дегенин кабарлашат: “Мен силерге эки нерсени калтырдым, ал Аллахтын Китеби жана Анын элчисинин Сүннөтү, ал экөөнү кармансаңар туура жолдон адашпайсыңар!” Хадис сахих: «Сахих аль-джами’» 2937, “Хидаяту-ррууа” 1/140-141.

Check Also

АЛЛАХТАН БАШКА БИР НЕРСЕДЕН КОРКУУ

АЛЛАХТАН БАШКА БИР НЕРСЕДЕН КОРКУУ ҮЧ ТҮРДҮҮ БОЛОТ: 1 – Ширк камтыган коркуу – кимдир …